Share on Facebook and Twitter

Riskanalys av glas, järn, betong och gips

[Uppdragsrapport 2011.03.29]

Kungsbrohuset, Stockholm

På uppdrag av Jernhusen har Swedwatch gjort en riskanalys av material i Kungsbrohuset vid Stockholms central.

Rapporten syftar till att belysa de sociala och miljömässiga risker som förknippas med produktionen av de  materialslag och produkter som ingår i husbyggen. För att göra en rimlig avgränsning valdes Kungsbrohuset ut för analys. Swedwatch valde att fokusera på de fyra värdemässigt största materialen glas, järn, betong och gips.

Jernhusen är ett statligt bolag som äger, förvaltar och utvecklar tågstationer, depåer, kontor och godsterminaler. Bolaget hade behov av en extern riskanalys i sitt leverantörsansvars- och spårbarhetsarbete. I de fall det uppstår osäkerhet kring en potentiell uppdragsgivares bolagsform eller lämplighet tar Swedwatchs styrelse beslut från fall till fall. Jernhusen är ett vinstdrivande bolag och faller utanför ramen för Swedwatchs policy för externa uppdrag, och fallet drogs därför i styrelsen. Den ansåg uppdragets art vara måluppfyllande med ett allmännyttigt syfte och analysens hävstångspotential vara stor, och beslutade att Swedwatch skulle åta sig uppdraget. Läs mer om villkoren för externa uppdrag i Policy för Swedwatchs arbete.

Made in collaboration with: 
Jernhusen
Share on Facebook and Twitter
Keywords for this article

Kungsholmsgatan 10
112 27 Stockholm
Sweden
+46-(0)8-52 52 03 70
info [at] swedwatch [dot] org