Linda Scott Jacobsson medverkade i panelen hos Europahuset

Samarbete över gränserna nyckel för sociala krav i offentlig upphandling

Om sociala krav i upphandling ska få effekt, bör myndigheter bli bättre på samarbete. Det framkom på ett seminarium av Swedwatch och Europahuset i Almedalen.

Seminariet, som arrangerades av Europahuset och Swedwatch, handlade om hur Sverige kan bidra till de globala hållbarhetsmålen genom offentlig upphandling. Fokus låg på att ställa sociala krav som omfattar mänskliga rättigheter och grundläggande arbetsvillkor i globala leverantörskedjor. Linda Scott Jakobsson, Swedwatchs upphandlingsspecialist, poängterade att om sociala krav ska få effekt på fabriksgolven så måste kraven följas upp, något som ofta inte görs på grund av bristande resurser eller kompetens hos myndigheten.

Swedwatch framförde även vikten av att sociala krav vid upphandling måste prioriteras på alla nivåer och att samarbete mellan upphandlande myndigheter är viktigt för att skapa större påverkansmöjligheter. Detta är ett sätt som bland annat landstingen redan arbetar på men som behöver göras av fler aktörer och i betydligt större skala. Samarbete behövs också med andra medlemsstater för att sprida ”best practice” och för att få större genomslag.

Europarådet och andra upphandlingsnätverk på EU-nivå nämndes som möjliga arenor för samarbete och spridning av kunskap. På seminariet lyftes även vikten av upphandlingsmyndighetens upphandlingsstöd och kriteriedokument som hjälper myndigheter att ställa krav på ett bra sätt.

Utöver Swedwatch deltog Monica Green (S) från finansutskottet, Inger Ek, generaldirektör på Upphandlingsmyndigheten och Pauline Göthberg från Landstingens nationella kansli för hållbar upphandling.

 Se webbsändningen av hela seminariet här.

Kungsholmsgatan 10
112 27 Stockholm
Sweden
+46-(0)8-52 52 03 70
info [at] swedwatch [dot] org